Skip to content
Aditya Hrudayam Stotram Sanskrit, Hindi [Audio Mp3, Video, PDF]

Aditya Hrudayam Stotram Sanskrit, Hindi [Audio Mp3, Video, PDF]

Play Audio Mp3 Now Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Sanskrit विनियोग :-ॐ अस्य आदित्य हृदयस्तोत्रस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप्छन्दः, आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष-विघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः । Aditya Hridaya Stotra Meaning in Hindi आदित्यहृदय

Read More »