Skip to content
Prarthana - Guru-Brahma Guru Vishnu

Guru Brahma Guru Vishnu: Sloka, Mp3, Lyrics & Meaning in Hindi

Guru Brahma Guru Vishnu Mp3: Play Audio Now Guru Brahma Guru Vishnu Sloka Lyrics in Sanskrit and Meaning in Hindi गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः ।गुरूर्साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।।अर्थ : गुरू ही ब्रह्मा

Read More »