Skip to content
Surya Ashtakam Lyrics in Hindi| PDF | Meaning| Mp3 Download

Surya Ashtakam Lyrics in Hindi| PDF | Meaning| Mp3 Download

Play Audio: Surya Ashtakam Mp3 Surya Ashtakam Lyrics in Hindi ॥ श्रीसूर्याष्टकम् ॥ आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ।दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥1॥ सप्ताश्व रथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् ।श्वेत पद्माधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥2॥

Read More »